The Tree Center

Save 25% With Code: HOLIDAY25

3-8

Our Catalog

Other 3-8

Common Name Botanical Name
Magic Carpet Spirea Spiraea x bumalda ‘Walbuma’
Snowmound Spirea Spiraea nipponica ‘Snowmound’
Anthony Waterer Spirea Spirea x bumalda 'Anthony Waterer'
Hot Head® Arborvitae Thuja occidentalis ‘RutThu#1’
Viking Chokeberry Aronia melanocarpa (= x Sorbaronia mitschurinii) 'Viking'